پیش‌بینی شاخص‌های مهم بورس و فرابورس

پیش بینی صعود و نزول نمودار شاخص‌های مهم در دو ماه آینده

بیشترین مقدار پیش بینی
کمترین مقدار پیش بینی
شاخص آزاد شناور
%
۵۰
۳,۰۳۳,۴۷۴.۱۶
۱,۹۴۷,۷۳۲.۶۰
شاخص بازار دوم
%
۴۳
۳,۶۲۰,۹۸۹.۲۸
۳,۰۸۳,۵۸۵.۶۷
شاخص ارکان و مالی
%
۴۲
۱,۳۶۲.۱۰
۹۷۸.۶۹
فنی مهندسی
%
۷۱
۶۲۰.۱۵
۳۵۰.۵۰
شاخص کل فرابورس
%
۴۷
۱۸,۴۷۸.۳۰
۱۷,۰۴۵.۲۹
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
%
۵۲
۹۶,۸۴۶.۰۶
۷۰,۵۵۰.۳۸
شاخص۵۰شرکت فعالتر
%
۳۳
۸۲,۶۶۱.۳۹
۵۷,۰۶۲.۲۵
شاخص صنعت
%
۵۲
۱,۶۶۶,۰۲۰.۱۰
۱,۳۰۰,۶۱۳.۸۶
شاخص بازار اول
%
۵۵
۱,۰۷۲,۳۲۷.۹۳
۹۵۰,۲۷۶.۲۲
شاخص کل (هم وزن)
%
۵۲
۴۱۲,۲۸۸.۱۲
۳۵۸,۰۳۳.۳۱
شاخص کل
%
۳۴
۱,۶۹۵,۶۵۰.۳۵
۱,۴۴۲,۳۱۳.۴۵
شاخص قیمت ۵۰ شرکت
%
۵۰
۲,۷۴۳,۹۳۱.۳۵
۱,۲۱۵,۸۸۱.۷۱
شاخص قیمت
%
۶۰
۵۱۰,۵۹۴.۳۲
۳۸۰,۶۵۸.۰۰
شاخص قیمت(هم وزن)
%
۴۶
۲۹۳,۶۸۳.۶۸
۲۵۰,۸۵۵.۷۷

همچنین ببینید

favorite_border
فهرست